بخش ۱- موقعیت جغرافیایی فشم

۱- شهر فشم دارای موقعیت جغرتافیایی بسیار مناسبی برای گذراندن تعطیلات می باشد. این شهر زیبا  در ۲۵ کیلومتری شمال شرقی تهران قرار
دارد.ابلبیتغت برتنتی برتنت ریرتمرتمر تمتمتعیمخیبریری رامریم