دسته: Cultural events

ویلای شمشک

بخش 1- موقعیت مکانی 1-ئثتالیزثتیلت.  تایلرثاتی لزتثالز یلرازققی برقیغبر بغهعی غعراخعه خبعر  غعثقب  عبفه ثمخق خم عقهب  هعثقب  هعق عهعثق عخق هبعه تعبی گجح ثیهعثا قتاذثمهبه حثقخ نب ندذق اثل بقهمثعحبن: قباقمباقثمنب
ادامه مطلب

فشم، منطقه ویلایی اطراف تهران

بخش 1- موقعیت جغرافیایی فشم 1- شهر فشم دارای موقعیت جغرتافیایی بسیار مناسبی برای گذراندن تعطیلات می باشد. این شهر زیبا  در ۲۵ کیلومتری شمال شرقی تهران قرار دارد.ابلبیتغت برتنتی برتنت ریرتمرتمر تمتمتعیمخیبریری رامریم
ادامه مطلب

کردان کرج ، منطقه ویلایی البرز

بخش 1- موقعیت جغرافیایی کردان کرج 1- روستای کردان در اطراف کرج قرار دارد. این روستای زیبا از نظر جغرافیایی از سمت شمال با جاده برغان و کوهسار مجاور بوده و از سمت جنوب به اتوبان قزوین و کرج راه دارد، از شرق به شهرستان کرج منتهی می شود و از غرب نیز می توان به زمین [...]
ادامه مطلب
Call Now Button