021-88195105

صفحه اصلی
منشور مسئولیت میزبان


  1. 1. مفتخریم که با ارائه خدمات با كيفيت ، نشاط ، شادابي و زمينه آشنايي با فرهنگ ايران اسلامي و ملت های جهان را براي ميهمانان عزیز فراهم آوریم.

  2. 2. موظفیم در برخورد با میهمانان، نهایت خوش رفتاری ، رعايت ادب ، احترام ، امانتداري ، صداقت ، تكريم توأم با رفتاري صميمانه و دوستانه را در نظر داشته باشیم.


  1. 3. از اصليترين رسالت های یک میزبان، اعتقاد راسخ به اصول مشتري مداري و رضايتمندي ميهمانان مي باشد.

  2. 4. ما از انتقادات و پيشنهادات ميهمانان در كليه مصاديق ميهمان نوازي استقبال کرده و ضمن ارج نهادن به نظرات ميهمانان ، از آن بعنوان عنصرزمينه ساز رشد و ارتقا خدمات استفاده مي كنيم .


  1. 5. همواره جزو وظايف خويش ،رعايت ادب و نزاكت و رفتار عادلانه و منصفانه در برابر ميهمانان را رکن اصلی قرار ميدهيم .


  1. 6. ما در برقراری امكانات و تسهيلات لازم براي امنیت و آرامش و استقرار ميهمانان در فضاي مناسب همواره مصمم هستیم و خدمات خود را به بهترين نحو ممكن و به شيوه اي مناسب و نوين در اختيار آنان قراردهيم.

  2. 7. ما به انجام رساندن صحيح و سريع امور محوله ميهمانان را جزو وظايف خود دانسته و در كوتاهترين زمان ممكن خواسته هايشان را با توجه به ضوابط اجابت مي نماييم.

  3. 8. ما معتقدیم كه عزت ، احترام و تكريم ميهمان از مهمترين مسئوليت هاي ماست و تمام تلاش خود را معطوف حفظ شخصيت و جايگاه ميهمانان در فرايند ارتباطات متقابل مي نماییم.
  4.  

       9. با توسعه دانش فردي به تقويت مهارتهاي شغلي ، افزايش خلاقيت و نو آوري پرداخته و درجهت تحقق اهداف اقامتی- میهمانداری همواره به تلاش خود ادامه می دهیم


      10. ما با خدمت صادقانه به ميهمانان ، مورد توجه قراردادن نيازها و خواسته هايشان ، كيفيت بهتر ،روشهاي مناسبتر و وفاداري به قانون را سر لوحه كار خود قرار مي دهيم .


      11. منافع مادي هدف آپارویلا نیست ، بلكه وسيله اي است به منظور تداوم خدمت رساني به ميهمانان و ارائه خدمات نوين به ايشان .


      12. هدف واحداقامتی متبوع ماچيزي جز خدمت به مردم نیست وبراي ارتقاء سطح كيفي ، احترام به عقايدديگران و حقوق همكاران و ميهمانان خود از هيچ كوششي دريغ نخواهيم کرد و ارائه خدمات مطلوب همراه با حسن خلق در محيطي شاد را باور خود مي دانيم .


     13. همواره پايبندي به ارزش ها ي اخلاقي در ارتباطات و تعاملات فردي و سازماني با توجه به سه اصل صميميت ، صداقت و صراحت  را در دستور كار خود قرارداد ه ايم .


   14. ما با اقتدا به فرهنگ كار و تلاش ، در تصميم سازي ، تصميم گيري و تشريك مساعي در راستاي تحقق اهداف واجراي برنامه هاي واحدهای اقامتی متبوع خود مشاركت مينماييم .


  15. فعاليت مان رابر مبناي ميهمان محوري استوار ساخته و بعنوان شريك تجاري خود ، سعي در جلب اعتماد ورضايت ميداريم .


  16. همواره ميهمان خودرا آگاه و انتخابگر دانسته ودر جهت انتخاب درست به او ياري ميرسانيم .


 17.ما ازنارضايتي ميهمان در صورت برخورد نامناسب ناخواسته ، متأثریم و با فروتني از او عذرخواهي کرده و در نهايت افتخار از او تشكرميكنيم .


 18. از هرگونه بحث وپافشاري و اصرار غير معمول در رابطه با اثبات نظرات به حق و قانوني با ميهمان ، خودداري کرده و درصورت قانع نشدن وی با كمال احترام ايشان را جهت راهنمايي به بخش مشتری مداری پرتال آپارویلا معرفي خواهيم نمود .


19.اظهار رضايت وحسن اعتماد ميهمانان نسبت به نحوه انجام وظايف شغلي ما ، بهترين پاداشی است كه  با مصاديق پاداش مادي برابری نمی کند؛ پس انتظار دريافت هر گونه هديه ياامتيازشخصي از سوي ميهمانان را در شان خود ندانسته واز آن دوري مي جوييم


20. ما متعهديم كه درانجام فعاليتها و تعاملات ، روابط خويشاوندي ، قومي ، جنسي ، نژادي ، مذهبي وغيره، هیچگونه تأثيري در تصميمات و اقداماتمان نداشته باشد .


21.ما به رعايت واجراي كامل قوانين ، مقررات و ضوابط اداري و پرهيز از هرگونه سوء استفاده ازموقعيت شغلي و تبعيض در تعاملات و ارتباطات كاري معتقدیم و به حفظ اطلاعات میهمانان پايبنديم.


22.ما همواره به فرهنگ ديني و ملي و پيروي از آن در گفتار و رفتار خود و در ارتباط با ميهمانان باور داریم و همچنين با تأكيد بر تقوا و عدالت ، عزت و اعتدال را سرلوحه خودقرارداده ايم .